مجلس دیروز - امروز - فردا

انتخابات پرشور، مشت محکم بر دهان دشمن

مجلس دیروز - امروز - فردا

 

مقدمه:

حضرت امام خمینی (ره) درمهمترین پیام برائت ازمشرکین خود 6 مرداد 1366 نوشته اند:

فریاد برائت ما،فریادبرائت همه مردمانی است که دیگرتحمل تفرعن آمریکا و حضورسلطه طلبانهءآن را ازدست داده اندونمی خواهندصدای خشم ونفرتشان برای ابددرگلوهایشان خاموش وافسرده بماندواراده کرده اندکه آزادزندگی کنندوآزادبمیرندوفریادگرنسل هاباشند.

ملت شریف ایران توجه داشته باشیدکاری که شمامردان وزنان انجام داده اید (تشکیل جمهوری اسلامی)آنقدرگران بهاوپرقیمت است که اگرصدها بارایران باخاک یکسان شودودوباره بافکروتلاش فرزندان عزیزشماساخته گردد،نه تنها ضرری نکرده اید،که سودزیستن درکناراولیاءا..رابرده ایدودرجهان ابدی شده اید

ودنیابرشمارشک خواهدبرد،خوشابه حالتان.

اسلام دینی است که کارکرد اجتماعی وحکومتی دارد مدل حکومتی ایران اسلامی  تکلیف گرا بوده وبراساس آموزه هاوفرهنگ اسلامی شیعه در راس حکومت اسلامی حاکم بایدفقیه عادل وجامع الشرایط باشد . این نوع حکومت به عنوان یک سیستم جدید وتضمین کننده رشدوتعالی جامعه به جهان سیاست وارد شده وبرای مردم مسلمان ومستضف جهان الگوشده وجای خودرا دربین سیستمهای حکومتی موجود بازکرده است.ونظام های حکومتی لیبرال دموکراسی حاکم غربی رابه چالش کشیده.شاهداین چالش بیداری اسلامی وقیام مردم جوامع اسلامی برعلیه سیستمهای حاکم وقیام99%مردم جامعه غرب برعلیه نظامهای حاکم وسنگ اندازیهای متعدد سران مرتجع منطقه وحاکم برغرب علیه جمهوری اسلامی ایران است.

یک جزءمهم دین اسلام بلکه مهمترین جزءآن سیاست به معنای اداره جامعه مسلمین است.دراسلام آن سیاستی ازدین جداست که ظلم وبی عدالتی راتئوریزه کند،سیاستی که حا کم بر غرب است ونظام سلطه آن را درغالب قراردادهای بین المللی وسازمانهای جهانی تحت اختیار سازمان ملل به بشریت تحمیل می کند.

با مطالعه ومرورسخنان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)ورهبر معظم انقلاب اسلامی  حضرت آیت آ..خامنه ای درموردمجلس شورای اسلامی،اگرسخنان این دو بزرگوار جمع آوری گرددچندین جلد کتاب قطورخواهدشد.بنابراین ماگزیده های کوچک از سخنرانی های متعددایشان رابه مناسبت می آوریم.

مجلس دیروز،امروزنام کتابی است که به کوشش کتابخانه،موزه ومرکزاسناد مجلس شورای اسلامی دوره هشتم به چاپ رسیده کتاب مقدمه ای از دکتر علی لاریجانی دارد. همچنین کتابچه ای به نام ویژگیهاو عملکردمجلس شورای اسلامی دوره اول به مناسبت پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به قلم آیت آ..هاشمی رفسنجانی منتشرشده بامطالعه این دوکتاب باتوجه به انتخابات مجلس پیش روبه فکر تهیه مقاله ای باعنوان مجلس دیروز،امروز،فردا افتادم.

درمقدمه کتاب از دکترلاریجانی امده است:کشوراسلامی عزیزما(ایران)باداشتن فرهنگی غنی برپایه اسلام ومیراث ومفاخرکهن،درقرن  12و13هجری، گرفتاررکورد سیاسی وفرهنگی شده این درست زمانی است که اروپا قدم درراه تغییر وترقی گذاشته و با استعمارتلاش کرد تا استبداد داخلی را به خدمت گرفته راه وعاملی برعوامل عقب ماندگی(ایران)بیفزاید.

دوعامل استعمار(خارجی)واستبداد(داخلی و وا بستگی سران حاکم به قدرت های خارجی)سبب خروش مردم ماشدوآنان بارهبری وراهنمایی روحانیت وچهره های اصیل ملی،پس ازیک دوره مبارزه که قیام تنباکوبرجسته ترین آنها بود،راه را برای افتتاح عدالتخانه گشودند.هدف آنان این بودتا افسارگسیختگی درباریان رامحدودکرده ودست استعمار را از غارت منابع ملی کوتاه کنند.

زمینه های تشکیل مجلس:یک سلسله رویدادهای اعتراضی مردم به انقلاب مشروطیت منجرشدومجلس شورای ملی درآن دوران منادی حقوق مردم و وسیله ای برای تامین آزادی بود پدید آمد،این گام مهمی بودکه ملت ایران تحت رهبری مراجع دینی برای مقابله بااستبدادداخلی واستعمارخارجی برداشت.مجلس تشکیل شده ازانقلاب مشروطه 13مهر1285 تاپیروزی انقلاب اسلامی 22بهمن1357،24دوره تشکیل گردید.

مهمترین رویدادهایی که منجربه شکل گیری مشروطه شد:

1-نخستین رویداد ازاعتراضات مردم درسال1323تا1324(قمری)ومهاجرت علما به قم .

2-مهاجرت علمای معترض پایتخت به قم وهم زمان تحصن مشروطه خواهان درسفارت انگلیس درتهران تاصدورفرمان مشروطیت درسال(قمری)1324

 3-تشکیل وآغاز به کارمجلس،مرگ مظفرالدین شاه،تصویب قانون اساسی،روی کارآمدن محمدعلی شاه،منازعه میان او ومشروطه خواهان تا بمب باران مجلس درسال1326قمری

 4-استبداد صغیر،شورش تبریز،حرکت اعتراضی بختیاریهای اصفهان وسپهدارتنکابنی در رشت، ورود وتصرف تهران توسط مشروطه خواهان درسال1327قمری،تشکیل مجلس عالی ونصب احمدشاه ،فرار محمدعلی شاه واعدام آیت آ.. شیخ فضل آ..نوری توسط روشنفکران غرب زده،پایان مشروطیت.

 مشروطه درس بزرگی برای ملت فرهیخته ایران بود تا بتوا ندخودرا ازیک دوره رکود وارد عرصه پویایی وتحرک کندهرچنددراین مسیر،موانع زیادی پدید آمد وبویژه استبداد در رنگ های تازه ای رخ نموداماروح آزادیخواهی درعمق وجودملت ایران دمیده شده واین چراغ باردیگردرسال1357روشن گردید.

نظرامام خمینی درموردمجالس دیروز:

امام دروصیت نامه سیاسی والهی خود نوشته اند:مادیدیم که اسلام وکشورایران چه صدمات بسیارغم انگیزی ازمجلس شورای غیر صالح ومنحرف ازبعدمشروطه تاعصررژیم جنایتکار پهلوی وازهر زمان  بدتروخطرناک تردراین رژیم تحمیلی فاسد(پهلوی)خورد،چه مصیبتهاوخسارت های جانفرسا از این جنایتکاران بی ارزش ونوکرماب به کشوروملت واردشد.ازبعداز مشروطه هیچ گاه به قانون اساسی عمل نشد.

مهمترین مصوبات مجالس دیروز:

 مقاومت درمقابل اولتیماتم شوروی به همت شهید مدرس وقرارداد وثوق الدوله وتصویب ملی شدن نفت به همت ایت آ.. کاشانی،تصویب قانون کا پیتالاسیون.

نظرحضرت امام خمینی درباره مجلس بعدازانقلاب اسلامی ایران:

مجلس درراس همه امورواقع است.این مجلس فراهم امده ازآ..اکبرهای مردم است.این مجلس عصاره زحمتهای طاقت فرسای این ملت مسلمان بوده است.

مجلس امروزدرقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

باتوجه به اینکه اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اختصاص به جایگاه مجلس شورای اسلامی داردواین اصول توان،قدرت وانحصاری برای مجلس بوجودآورده که منتخبین ملت اگرازمردم صا لح ،اصلح،امین و معتقد به اصول اسلام وانقلاب اسلامی نباشند می توانندضربات وخسارت جبران ناپذیری به نظام اسلامی بزنند. به همین دلیل دشمنان جمهوری اسلامی همیشه چشم طمع به انتخابات مجلس دوخته اندتا بتوانند همانگونه که تاکنون نشان داده اند افراد وابسته وضعیف نفس رابه داخل مجلس شورای اسلامی واردکنند.دشمن درادوار مختلف مجلس ازمشروطه به بعد موفق شده باعوام فریبی افرادی رادرمجالس آن دوران نفوذ دهند.

مجلس دراصول: 62،63،64،65،66،67،68،69،70،71،72،73،74،75،76،77،78،79،80،81،82،83،84،85،86،87،88،89،90مطرح وکارکردهای آن درامور مختلف کشورتعریف گردیده است.مانندرسیدگی به شکایات مردم ازتمام دستگاه های موجوددرنظام جمهوری اسلامی ایران،توان استیضاح رئیس جمهور و وزیران،آزادی درمقام ایفای نقش نمایندگی مردم درمجلس،نظارت برکار دولت، نظارت برکلیه قراردادهای داخلی وخارجی،مسئولیت درمقابل تمام مردم،برقراری حکومت نظامی،هرگونه تغییردرخطوط مرزی،تصویب قوانین،لوایح وطرح های موردنیاز کشور، حق تحقیق وتفحص درتمام امور کشور،و...

ثمره انقلاب اسلامی دربعدحقوق مردم،پدیدآمدن مجلس شورای اسلامی بودکه تاکنون 8دوره آن پشت سر گذاشته شده است.مجلس شورای اسلامی،همواره تلاش کرده است تاپاسدارحقوق مردم بوده وپرچم اسلامیت وجمهوریت رادرکشورایران برافراشته نگاه دارد.

روح وجوهره حکومت اسلامی،تحقق عملی احکام وقوانین مترقی اسلام است که درسایه آن زمینه رشدوتعالی افرادجامعه اسلامی فراهم خواهدشد.لازمه جامعه مترقی اسلامی وجود افراد شایسته ودارای صلاحیت است که توانایی اداره جامعه اسلامی را داشته باشند تا بتوانند اهداف جمهوری اسلامی رامحقق سازند.به همین دلیل درفرهنگ اسلامی معیارها و ملا ک هایی برای صلاحیت حاکمان و مسئولان نظام اسلامی قرار داده شده که وجود آن در مسئولان، شرط لازم برای مشروعیت آنها و اعتبار حاکمان نیز به تداوم داشتن این معیارها در افراد است، یعنی در جامعه ی اسلامی به معنای حقیقی کلمه، معیارها حاکمیت دارند نه افراد . به همین دلیل مجلس وانتخابات آن وافراد کاندید شده برای ان درنظرامام ورهبری نظام اسلامی بسیارمهم بوده وبه آن اهمیت می دادندومی دهند.

در همین رابطه رهبر معظم انقلاب فرمودند:

قانون برای رهبری ، ریاست جمهوری ،مسئولان قوای سه گانه ، و رده های مختلف مدیریت تارده های شوراهای شهرو روستا ودیگر جاها ضوابطی را معین کرده است، که برخاسته ازهمان دید وفکراسلامی است.این ضوابط باید اجرا شود.باید تشخیص داده شود که این شرایط دراین شخص وجود دارد،بعد اودرمعرض رای مردم قرارگیرد.

اینکه ما درقانون اساسی برای رهبر،رئیس جمهور،نماینده مجلس و برای وزیران شرایطی قائل شده ایم و با این شرایط گفته ایم این وظیفه را می تواند انجام بدهد ، این شرایط ملاک مشروعیت برعهده گرفتن این وظایف واختیارات وقدرتی است که قانون و ملت به ما عطا می کند.وقتی این عناوین زایل شدند،چه ازشخص رهبری وچه ازبقیه مسئولان در بخش های مختلف آن مشروعیت همه آن زایل خواهد شد .

 حضرت امام نیز با توجه به حوادث پیش آمده بعد از انقلاب به انتخاب دولت موقت ،بنی صدر، منتظری وغیره فرمودند: من امروز بعد از ده سال گذشت از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف میکنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست ها وامورمهم کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی رود، گرچه در آن موقع هم من شخصا مایل به روی کار آمدن آنان نبودم،ولی صلاحدید وتائید دوستان را قبول نمودم والان هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمترازانحراف انقلاب از تمامی اصولش و حرکت به سوی آمریکای جهانخوار قناعت نمی کنند در حالیکه درکارهای دیگرنیزجزحرف وادعا هنری ندارند.

همچنین دروصیت نامه سیاسی والهی خود نوشته اند:

 وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان ؛ در صحنه باشند و اشخاصی را که انتخاب می کنند، روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود، توجه کنند که اگر مسامحه نمایند، چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول می باشند.

  تدین لازمه نمایندگی مجلس فردا :   

مشکلات کشورتنهاباتکیه برافرادصادق وامین وکسانی که دلشان ازایمان ومحبت به کشوروملت پراست حل خواهدشد.برای یک نماینده اگاهی سیاسی،جرات و جسارت دربرخوردبامسائل،اگاهی ازمسائل کشوروجهان لازم است ولی رکن اصلی  برای یک نماینده تدین است؟زیراکه اعتقاداوبه اسلام واصول وپایه های دینی وعامل بودن به انها خاطر همه راجمع خواهدکردکه اوهیچگاه خیانت،کارخلاف شرع،سستی یاکوتاهی نخواهد کرد.نماینده متدین ازتریبون مجلس برای سخن ناحق استفاده نخواهدکردومسائل انقلاب و کشوررابر مسائل شخصی ویااحیانا گروهی مقدم خواهندداشت،ازاین روست که اگرمردم بتواننددرانتخاب خود اصل تدین راتامین کنند،قطعا جهات دیگرقابل تامین ترخواهدبود.

 انتخاب اصلح ازنظرامام خمینی(ره)ورهبر معظم انقلاب برای مجلس فردا :

یکی ازوظایف مهم شرعی وعقلی مابرای حفظ اسلام ومصالح کشور،حضوردرحوزه های انتخابیه ورای دادن به نمایندگان صالح کاردان ومطلع براوضاع سیاسی جهان وسایرچیزهایی که کشوربه آنهااحتیاج داردمی باشد.

 انتخاب اصلح برای مسلمین یعنی انتخاب فردی که تعهدبه اسلام وحیثیت آن داشته باشدو همه چیزرا بفهمد وچون درمجلس،اسلام تنهاکافی نیست،بلکه بایدمسلمانی باشدکه احتیاجات مملکت رابشناشد ومطلع به مصالح ومفاسدکشورباشدوممکن است به شماوگروه شماهم مربوط نباشد،که اگراصلح راانتخاب  کنید،کاری اسلامی می کنیدواین یک محکی است برای خودتان که تشخیص بدهیدانتخاب برای اسلام است یابرای خودتان،اگردر انتخابات مسامحه کنیم،مطمئن باشیدکه ازراه مجلس به ما لطمه می زنند،بایددانست مسلمان بودن تنهافایده ای ندارد،بایدجمهوری اسلامی را قبول داشته باشدوازمسائل روزاطلاع داشته باشدومسائل راتشخیص دهند نه ازافرادی باشند که روس یا امریکایاقدرت دیگری تشری زدبترسند،بایدبایستندومقابله کنند.

نظرامام به مسئولیت شورای نگهبان درانتخابات:

ازحضرات فقهای شورای نگهبان تقاضا می شودکه درماموریت مهم خودبه هیچ وجه ملاحظه اشخاص ویا گروه های انحرافی را ننموده وبه وظیفه بسیارخطیرخودقیام واقدام نموده ونگهبانی ازاسلام واحکام مترقی آن نمایند.

به یادداریم قبل ازمجلس ششم چندباربهزادنبوی کاندید نمایندگی مجلس شورای اسلامی شد وشورای نگهبان وی راردصلاحیت نمود،بهزادنبوی نامه بلندبالای گلایه آمیزی برای آیت آ..هاشمی رفسنجانی نوشت که روزنامه هاچاپ کردند.ودردوره مجلس ششم بهزادنبوی راتائید صلاحیت کردندوبهزاد نبوی شدنایب رئیس مجلس وشد آنچه نبایدمی شد،درحالیکه اگردردوره های قبل نماینده می شددرمجلس یک نماینده عادی بیش نبود.حال مردم ایران سرسفارش امام ورهبرمعظم به شورای نگهبان به مقاومت درمقابل زیاده خواهی اشخاص وگروه هارا متوجه می شوند. رای دهندگان بایدتوجه داشته باشندهنگام رای دادن فقط به تائید شورای نگهبان ازکاندیداها بسنده نکنند؟چراکه شورای نگهبان آنها راباداشتن حداقل شرایط تائید می کند.لذالازم است رای دهندگان در موردکاندیداهای موردنظر خودتحقیق نمایندوبه حجت عقلی وشرعی دررای دادن به افراد برسندواصلح ترین ومتدین ترین آنهارابرگزینند.    

مجلس ششم از مجالس امروز:

در دوره ششم مجلس شورای اسلامی گروهی تحت نام اصلاح طلب اکثریت مجلس رادر اختیار گرفتن و نماینده گان آن متاسفانه وابسته به برخی ازاحزاب وجریان های سیاسی بودند.احزابی که یک شبه توسط دولت مردان وقت به وجود آمدند، اصلاح طلبان حتی بدیهیات نظام جمهوری اسلامی را که نظام سلطه جهانی معترف به حقانیت آنهاست، را برکشتی تردید سوارکردند.کاری که انجامش برای دشمنان نظام هزینه زیادی داشت ،اما دوستان جاهل آن کار را مفت و مجانی برای نظام استکبارجهانی انجام دادند.

ازجمله کارهای دشمن شادکن نماینده گان مجلس ششم اعتصاب وتحصن نماینده گان درمجلس،نوشتن نامه با امضاء127نفر به رهبر معظم انقلاب مبنی بر نوشیدن جام زهر صلح با امریکا،تصویب لوایح دوقلوبرای افزایش قدرت رئیس جمهور، و..

درهمین ارتباط امام فرمودند:خوف آن دارم که تبلیغات برای اشخاص که به اسلام وجمهوری اسلامی اعتقاد ندارندو اعمال وگفتارآنان شاهد انست واکنون برای راه پیدا کردن به مجلس وبرای کارشکنی وجنجال درمحیط مقدس مجلس شورای اسلامی، خودراهواداراسلام ومسلمانان جامی زنند، درقشری ازملت وجوانان پاک دل تاثیر کندوآراءمقدس خودرابه کسانی دهندکه به نفع اجانب ،بااسلام وجمهوری اسلامی مخالفت اساسی دارند.یکی از وظایف مهم شرعی وعقلی مابرای حفظ اسلام ومصالح کشور،حضوردر حوزه های انتخابیه ورای دادن به نمایندگان صالح وکاردان ومطلع براوضاع سیاسی جهان وسایر چیزهایی که کشوربه آنها احتیاج داردمی باشد، چه ازروحانیون باشند،چه نباشندومجلس چنانچه به علما وروحانیون مطلع به احکام شرعی اسلام است،محتاج به متخصصین رشته های مختلفی است که کشوراحتیاج به آنها دارد.مجلس امروزمواجه است بادنیای پرآشوب صنعتی وسیاسی پیچیده وفرهنگ های غربی وشرقی وصحنه های تنازع بقاءبین المللی وچنین مجلسی بایدانباشته ازمطلعین ودانشمندان ومتخصصان درهر رشته باشدولازم است کسانی که کاندیداهایی به ملت معرفی می کننددرنظرداشته باشندکه ازمطلعین هررشته تخصصی چندنفری دربین کاندیداهای آنها باشندواگرکسی یاکسانی رادرغیرگروه یاصنف خودباشندکه ازافرادگروه شان لایق تراست اوراکاندیداکنند،مساله ی انتخابات یک امتحان الهی است که(گروه گرایان) رااز (ضوابط گرایان) متمایز میکندومومنین ومتعهدین راازمدعیان جدا می نماید.ملت بااختیار خودواراده خود،نگذاریددرمجلس شورا اشخاصی بروندکه آنها باقدرت های بزرگ پیوستگی دارند. سرنوشت اسلام وکشورخودرابه دست کسی دهیدکه به اسلام وجمهوری اسلامی وقانون اساسی معتفدندونسبت به احکام نورانی الهی معتقد باشند ومنفعت خودرابر مصلحت کشور مقدم ندارند. قضیه سپردن یک مملکتی است به دست یک کسی که اگرناباب ازکار درآید، صدمه به اسلام می زند،جمهوری اسلامی راازبین میبرد،این مساله حیاتی است برای شما، برای اسلام ومسلمین.

رهبر معظم انقلاب فرمودند:

شباهت مهمی هم بین دموکراسی درمجلس ما بادموکراسی ها و پارلمانهای غربی وجودداردآن اینکه درهمه دنیا پارلمانها برای حفظ وتقویت نظام به وجود می آیند،نه برای مبارزه بانظام،چون پارلمان جزءنظام وبرای تکمیل آن است، پارلمان جای حضورمخالفان نظام نیست که عده ای بگویندما ازطریق واردشدن به مجلس شورای اسلامی، باقانون اساسی یا با نظام جمهوری اسلامی مبارزه می کنیم.تفاوت عمده ای بین مجلس شورای اسلامی وهمه پارلمانهای دنیا وجوددارد وآن اسلامی بودن ان است.هرکس مردم رابه انتخابش بدبین کندیاآنهارا ازنتایج انتخابات ناامیدکندیا فضارا با شایعه پراکنی وتهمت زنی ودرگیری های دروغین ملتهب بکند وازآرامش بیرون بیاوردخیانت کرده است.هرکس می خواهدباشد.

درتمام دوران ها،انتخاباتها راوسیله ای قراربدهید برای قوت ملی،برای افزایش اقتدارملی نه برای تضعیف نظام وتضعیف آبروی ملت،جنجالهایی که بعضاازطرف بعضی احزاب وگروهها وجریانهای سیاسی وجناح های بداخلاق دراطراف انتخابات می شودتضعیف کننده کشوروملت ونظام است.

  درطول دوره مجلس ششم این نمایندگان دقیقا اهداف غرب را اجرایی کردند،اما مردم بصیر وانقلابی ایران تحت هدایت رهبری انقلاب اسلامی توطئه دشمنان ودوستانش راناکام گذاشته وخنثی کردند.

چه زیبا گفته امام خمینی:

اگردرانتخابات مسامحه کنیم،مطمئن باشیدکه ازراه مجلس به ما لطمه می زنند.نگذاریددرمجلس شورا اشخاصی بروندکه آنهاباقدرتهای بزرگ پیوستگی دارند.رای باید بدهید،منتها اشخاصی را انتخاب نکنیدکه برای اسلام،برای کشورمنتج باشند،خائن نباشند.

مجلس شورای اسلامی دارای قدرت واختیارات زیادی است،درحالیکه درهیچ نظام سیاسی دیگری مجالس آنها دارای این قدرقدرت واختیارات نیستند؟! ازآنجاکه نماینده گان هشت دوره مجلس امروز نشان داده اندحاضربه قبول هیچ محدودیتی دراختیارات خودنیستند وحاضربه دل کندن از مجلس هم نیستندبا اینکه خیلی ازآنها دارای حجت شرعی وعقلی هم نیستندبرای حضوردرآن مکان، باید با ایجاد تغییراتی درقانون اساسی محدودیت های لازم را برای جلوگیری ازسوءاستفاده از مجلس فردا ایجادکرد.

مقایسه مصوبات (مجالس امروز) مجلس اول ومجلس هشتم:

درمجلس اول طرحهاولوایح بسیاری به تصویب رسیدکه مهمترین آنهاعبارتنداز:

تصویب نام مجلس شورای اسلامی برای مجلس، تصویب قانون عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوروقت بنی صدر ، تصویب قانون حدود و قصاص ومقررات آن وقانون مجازات اسلامی،قانون فعالیت احزاب وجمعیتهاوانجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی واقلیت های دینی و..

مصوبات مهم مجلس هشتم:

تصویب قانون وقف دانشگاه آزاد،وسپس بازپس گیری آن ورد آن ،رد قانون نظارت برنماینده گان وسپس تصویب قانون نظارت برنماینده گان، تصویب قانون دادن حقوق مدیرکلی وامکانات آن به افرادی که دارای مسئولیت بالا درنظام بوده اند وبازنشته شده اند، قائل شدن امتیازاتی برخلاف مصوبات خودمجلس برای نماینده گان مانندیک مقطع تحصیلی بالاتر،عدم تصویب اضافه شدن20نفربه تعداداعضاءمجلس،ترسیدن جایشان تنگ شود. و..

باتوجه به عملکردمجالس امروزی ششم وهشتم وآن دوره ای (سوم)که دربازنگری قانون اساسی ازرهبری خواستندتا تغییردرمسائل مربوط به مجلس را ازدستورکاربازنگری قانون اساسی خارج کنند درحال حاضرلازم است  جهت به روزبودن کشور، در قانون اساسی  تغییراتی رادر اختیارات مجلس فراهم کنیم.

پیشنهادات:

1-تشکیل خبره گان قانون اساسی به طوردائم تا جلوی تخلفات ازقانون اساسی گرفته شود ونام متخلفان را به مردم اعلام کنند،وبامطالعه ودرنظرگرفتن اوضاع کشور،منطقه وجهان هرچندسال یکباردرقانون اساسی پیشنهاد تغییرات لازم رابدهند،وبه رای مردم گذارند.

2-اضافه شدن یک سال به دوره ریاست جمهوری ومجلس تاطول خدمت آنها بابرنامه های پنج ساله یکی گردد،تا عملی نشدن برنامه هارابه مجلس ودولت دیگرنسبت ندهند.

3-محدودیت کاندید شدن بیش ازدو دوره برای هرفردبرای خدمت درمجلس درطول عمرافراد.

4-اجازه دادن به کاندید های ریاست جمهوری ومجلس جهت تبلیغات وارائه برنامه کاری پیش ازچندماه تاپایان کارمجلس ودولت درحال کار.

5-انتشارلیست سوءاستفاده ومدت غیبت نمایندگان وریاست جمهورو وزراءجهت اطلاع مردم برای رای های بعدی.

6-تصویب قانون نظارت برنماینده گان وعملکرد آنهادرمجلس در بازنگری قانون اساسی توسط مجلس خبره گان رهبری.

7-تصویب قانون مقابله به مثل بانظام سلطه جهانی،سازمانهای آلت دست غرب وحامیان منطقه ای آنها.

8-تصویب قانون منابع ومقدار هزینه های تبلیغات مجلس،ریاست جمهوری.

9-تصویب عدم اجازه ثبت نام کاندید شدن مجلس برای افرادی که اشتغال به کارهای دیگری دارند،امام جمعه نماینده گان خبره گان.

10-عدم ثبت نام افرادی که درمشاغل دیگر شاغل بوده اندواستعفاء داده یابازنشته شده اند.و..

 مقایسه درصد شرکت مردم در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی:

 1- دوره اول درتاریخ24اسفند1358شرکت مردم بابیش از52درصد.

2-دوره دوم درتاریخ26فروردین1363شرکت مردم بابیش از64درصد.

3-دوره سوم درتاریخ19فروردین1367شرکت مردم بابیش از60درصد.

4-دوره چهارم درتاریخ21فروردین1371شرکت مردم بابیش از58درصد.

5-دوره پنجم درتاریخ18اسفند1374شرکت مردم بابیش از71درصد.

6-دوره ششم درتاریخ30بهمن1378شرکت مردم بیش از60درصد.

7-دوره هفتم درتاریخ1اسفند1382شرکت مردم بابیش از51درصد.

8-دوره هشتم درتارخ24اسفند1386شرکت مردم بابیش از51درصد.

هردوره رای گیری در واقع خودیک رفراندم برای نظام جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید؟چراکه درطول مدت ایجاد نظام اسلامی تقریبا درهریک سال یک انتخابات داشته ایم که بیش از51درصد مردم درآنها شرکت کرده اند.

 اهمیت انتخابات مجالس فردا  ازنظرحضرت روح آ..، ورهبرمعظم انقلاب حضرت آیت آ..خامنه ای:

 امام امت فرمودند:من بسیار مایل هستم که گروه هایی که متعهدومعتقدبه جمهوری اسلامی وخدمتگذاری به اسلام هستنددر مبارزات انتخاباتی کمال آرامش رادرتبلیغ کاندیدهایشان رعایت می کنندونسبت به یکدیگر تفاهم وصمیمیت واخوت اسلامی داشته باشندوازتفرقه وکدورت شدیدا احترازکنندکه تفرقه وتشتت دوستان رانگران ودشمنان راکامیاب می کندوموجب تبلیغات سوءمی شود.

رهبرمعظم انقلاب بارهادرمورداهمیت انتخابات مجالس فردا فرموده اند:

مجلس شورای اسلامی یک مرکز اساسی انقلاب ومظهر ظهوراراده مردم درصحنه های گوناگون سیاسی واجرایی است.لذا همان گونه که امام عظیم الشان اسلام وصیت فرموده اندمردم بایدانتخابات مجلس راهمواره به عنوان یک مساله مهم درنظربگیرید.سلامت نظام وابسته به سلامت مجلس است.یک مجلس سالم،قوی،کارآمد،دارای اعضای مومن ومنطبق باضوابط خواهدتوانست پشتیبانی قانونی از نظام رابه شکل صحیحی انجام دهد.مجلس شورای اسلامی قائده نظام است واصل حضورمردم پشتوانه آن محسوب می شودوبایدبا این نگرش به انتخابات نگاه کنیم.مجلس مظهرآرای مردم دراداره این نظام است،دشمنان مامی خواهندکه مادرانتخابات شرکت نکنیم ودراین انتخابات وشرکت مردم چشمگیرنباشدو وانمودکنندکه مردم رغبتی به انتخابات وامورمجلس ومسائل اساسی نظام ندارند.ولی مردم بایدباحضورخوداین تبلیغات دشمن را تخطئه کنندودرهرجایی که هستندبه همان تعدادموردنیازنماینده آن حوزه به افرادصالح رای دهند.

  شاخصه های موردنظر حضرت امام ورهبر معظم انقلاب برای نمایندگی مجلس اگرتمام سفارشات وسخنان ایشان رابخواهیم بیاوریم بسیارطولانی خواهدشدپس بناچار بسیارخلاصه ازسخنرانی های مختلف ایشان گزیده های کوچکی رامی آوریم :

ازنظر امام ازآنجا که مجلس عصاره زحمت های طاقت فرسای ملت مسلمان ایران اسلامی است،به مردم بارها توصیه کردند،اشخاصی که انتخاب می کنید،سوابقشان رامطالعه کنید، سعی کنیدمثل مرحوم مدرس راانتخاب کنید،افرادی راانتخاب کنیدکه متعهد به اسلام باشند، بر صراط مستقیم انسانیت واسلامیت باشند،ازطبقه ای باشندکه محرومیت ومظلومیت مستضعفان ومحرومان جامعه را لمس نموده ودرفکررفاه آنان باشند،وفادار باشندبه کشورشان،معروف باشندبه امانت،به دیانت،به خدمت به مردم،متعهد،سالم،بصیرت دارند،هیچ انحرافی ندارند، وفاداربه اسلام وقانون اساسی باشند،ازتمایلات(فکری)چپ وراست مبراباشند،به حسن سابقه وتعهد به قوانین اسلام وخیرخواهی امت معروف وموصوف باشند.
آیت آ.. خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی فرموده اند:بایدنماینده ای که انتخاب می شوددلسوز مردم باشد،صادق باشد،صمیمی باشد،دارای درک وفهم سیاسی باشد،انسان صالحی باشد، باایمان،خدمتگذار،عدالت خواه،امین وتلاشگردرراه عزت واستقلال کشورباشد.کسانی باشندکه برطبق وجدانشان،برطبق دینشان،برطبق وظایف انقلابی شان عمل کنند.

دریک کلام بایدگفت کاندیدا ها ورای دهنده ها باید دارای حجت عقلی وشرعی باشند؟چراکه براساس فرهنگ اسلامی درقیامت بایدجوابگوی حضوردرمجلس ودادن رای به افراد باشند.

ازنظرحضرت امام ورهبرمعظم انقلاب بایدبه چه کسی رای نداد:

وابستگان به شرق وغرب، مرفهین بیدرد،سرمایه داران،زمین خواران،صدرنشینان مرفه غرق درلذات وشهوات، خائنین به ملت،تفرقه اندازان،ریاءکاران،فاسدان،فتنه گران،اهل فتنه،چوب لای چرخ نظام گذاران، هر کس مردم رانسبت به انتخابش بدبین کندیا آنها را ازنتایج انتخاباتش ناامیدکندیافضاراباشایعه پراکنی وتهمت زنی ودرگیری های دورغین ملتهب بکندوازآرامش بیرون بیاورد خیانت کرده است.هرکس می خواهدباشد.کسانی که وابسته به کانونهای ثروت وقدرت هستند،اهالی زر،زور،تزویر،وکسانی که برای حضوردرمجلس حجت شرعی وعقلی ندارند.

هوشیاری درمقابل توطئه های دشمنان وخطرنفوذآنان درجریان انتخابات:

امام فرموده اند:امروزه دارندتهیه می بینندمخالفین شما، مخالفین جمهوری اسلامی که برای انتخابات ایجاد نفاق کنند واین یک خطری است برای کشور ما اینها با زور نمی توانند کاری انجام بدهند نه آمریکا ، نه شوروی ، با فشار و زور به یک کشور که همه با هم هستند ، نمی توانند آسیب برسانند ، لکن با توطئه و وادار کردن عمال خودشان در داخل می توانند ایجاد نفاق کنند و بهانه هم انتخابات ممکن است شیاطین در بین مردم بیفتند و انقدر تزریق کنند که تکلیف شرعی معین کنند برایتان ، که باید ما مخالفت با فلان مقام ، مخالفت با فلان امر بکنیم . بیدار باشید آنها با توطئه های شیطانی دارند عمل می کنند . تو طئه های شیطانی غیر از لشکر کشی است . این مهم نیست . آن توطئه های شیطانی که بین خود شما ممکن است که تفرقه خدای نخواسته ایجاد کند ، آنهایی است که یک کشور را به باد می دهد و بر می گرداند به زمان سابق آن نه به فرم سلطنت به فرم اسلام ، لکن اسلامی که آنها می خواهند،اسلام امریکا یی است.

شاخص شناخت احزاب حاضردر صحنه انتخابات ازنظر رهبر انقلاب آیت آ..خامنه ای :

ازسال58که اولین انتخابات انجام گرفته است تاامروز،سی ویکی دوتا انتخابات انجام گرفته سروقت بادقت درهمه دوران ها،در انتخابات،دوتا مسئله از همه مهمتراست:مسئله اول،حضورمردم،شرکت مردم،که بایستی وسیع و گسترده باشد-مسئله دوم،قانون گرایی درانتخابات،وفاداری به قانون،احترام به رای مردم.اینجورنباشدکه اگر چنانجه ا نتخابات برطبق نظرومیل ماانجام گرفت،این راماقبول داشته باشیم،اگربرخلاف نظرمابود،می زنیم زیرقانون،نه قانون را قبول داریم،نه رای مردم راقبول داریم،این نمی شود.انتخابات راوسیله ای قرار بدهیدبرای قوت ملی،برای افزایش اقتدارملی نه برای تضعیف نظام وتضعیف آبروی ملت،جنجال هایی که بعضا ازطرف بعضی احزاب وگروه ها وجریانهای سیاسی وجناح های بد اخلاق دراطراف انتخابات میشود،تضعیف کننده کشور وملت ونظام است.جناحهای مختلف،جریان های مختلف، گرایشهای مختلف،باشوق وذوق وعلاقمندی همه عواملشان رابسیج کنندوانتخابات رابه عنوان یک هدف عالی،هدف خوب،هدف شیرین مورد توجه قراربدهندوبه دعوا وجنجال واهانت وپنجه به روی هم کشیدن قضایارانکشانند. انتخابات راوسیله ای بکنیدبرای اینکه دشمنان راناامیدکنید.باهرانتخاباتی،خون تازه ای دررگهای کشورتزریق می شود،روح تازه ای درکالبد کشوردمیده می شود -این رابدانید-وبه خاطر همین هم هست که درطول این سال های متمادی،همیشه دشمن خواسته است که یاانتخابات نباشدیاکمرنگ باشد.درهیچ انتخاباتی ماسراغ نداریم که قبل ازانتخابات،بوقهای تبلیغاتی دشمن به کارنیفتاده باشد برای اینکه کاری کنندکه انتخابات درایران کمرنگ شود.درهمه انتخاباتها،به شکلهای مختلف،این کارصورت گرفته است.فتنه88 همین جوربود.ادعاکردندکه قانون گراهستند،بعدخب مردم به آنهارای ندادند، اکثریت مردم به کس دیگری رای دادند،اینهابناکردنددعواراه انداختن که چرا؟!کشور را،ملت رامدتی مضطرب کردند،دشمن راخوشحال کردند،البته آخرش هم درمقابل مردم دیگرتاب نیاوردندوعقب نشتند.ممکن است کسی بعدازانتخابات اعتراض داشته باشد،خیلی خوب، این اعتراض ایرادی ندارد،اما راه قانونی دارد که چگونه بایداین اعتراض رابیان ودنبال کرد.اگرقانون راقبول داریم،باید ازآن راه برویم.این هم نکته ی اصلی است.گناه آتش افروزان فتنه 88همین بودکه به قانون تمکین نکردند،به رای مردم تمکین نکردند.

اینجانب بنا ندارم ازکسی تائیدنمایم،چنان که بناندارم کسی راردکنم و ازتمام احزاب وگروه ها وافراد می خواهم ازنسبت دادن کاندیدای خودبه من که ازآن استفاده تایید ویاتعیین ویا رد شودندهند.

دوست پیر خردمندی داشتم بنام حاج آقا میناوندچال خدا رحمتش کند تعریف می کرد، نماینده ای دردوران طاغوت ازمجلس دیروزگفته بودمن ازاین دوران نمایندگی چیزی نفهمیدم نماینده دیگری گفته بود راست می گویی قسم خورده بودآن نماینده گفته بودفردا لایحه ای که آوردند تو مخالفت کن  ونگذار رای بیاورداو نیز چنین کرده بود ،شب افرادوگروه های مختلف به خانه او مراجعه کرده وبا...ازاوخواسته بودندتادست ازمخالفت بردارد. فردا ازنماینده نفهم پرسیده بودنددیشب چیزی فهمیدی گفته بودآری بابا من تازه دیشب یک چیز هایی فهمیدم.

اقای محمودی نماینده دوره اول مجلس امروز تعریف می کردبعدازکاندید شدن برای مجلس چون دراستانی دیگرمشغول کاربودم تنهاتوانستم درمحل کاندید شده دوسخنرانی داشته باشم وهیچ هزینه اضافی تبلیغاتی نیز نداشتم ورای آوردم.

نماینده ای ازدوره هشتم مجلس امروز تعریف می کردبه هنگام استیضاح یکی ازوزراءحتی دائی من رانیز پیدا کرده وعده هاداده وخواستاربازپس گیری امضاءاستیضاح بودندومتاسفانه برای باز پس گیری امضاءهای استیضاحها پول ها خرج کرده وامکاناتی میدهند که نگو ونپرس(نماینده گان مجلس هم امضاء پس نمی گیرند)

بانگاه به نماینده گان(که خود سرمایه دار)و کارکرد مجالس کشورهای امریکا واروپاومصوبات مجالس آنهابدلیل وابستگی نمایندگان به کانون های قدرت وثروت واثرات مصوبات آن مجالس درسرنوشت مردم ونقش آنهادروضع اقتصادی پیش آمده درامریکاواروپا، اگرمردم ایران اسلامی ازاین مسئله و خصوصیاتی که آنهادارند غفلت نمایند همان بلا که مجالس آن کشورها بر سرکشوروملت های غرب آورده اند. بعدازچنددوره توسط نمایندگان وابسته به کانونهای قدرت وثروت حاضر در مجلس شورای اسلامی فردا برسر کشوروملت ایران خواهندآورد.

افراد حاضردراین چند دوره مجالس امروزافرادی بوده اندکه خود حضرت امام خمینی وخلف صالح ایشان، سیره وروش ایشان رادیده، ودر صحنه های مختلف دوران انقلاب،جنگ،شهادت برادرودوست وفامیل،ترورهای کور، دشمنی امریکا واروپا، و.. را دیده اند.وحتی بسیاری ازایشان نیزازقشر رزمنده ، شهید داده ،مستضعف مالی وستم دیده وستم کشیده وزندان رفته دوران طاغوت بوده اند،مصوبات آن چنان واین چنین داشته اند.اگرازمجلس فردا واثر مصوبات نماینده گان آن که هیچ یک از مسائل بالاراندیده اند وامام وشهداءرادرک نکرده اند،آرمانها و ارزشهای انفلاب،امام وشهداراهم که نهادینه نکرده ایم،وازسیره آنهاهم بیخبرهستند غفلت کنیم ؟!آیا امام وشهداءمارا خواهندبخشید؟باید بدانیم وآگاه باشیم طبق آیات قران واحادیث ائمه امام وشهداءدرجایگاهی که خداوند در بهشت به آنهاداده وبرای یاران ایشان نیزدرنظر گرفته اگربه تکلیف خود عمل کنیم منتظر ما هستند،پس بایدمواظب مجلس فرداباشیم تا بلایی که سر مردم تحت سلطه نظام های غربی توسط مجالس ودولت مردان ایشان آمده برسر ملت ما وآینده گا نمان بوسیله آنها نیاید،که اگربیایدجایگاه ماوآنها درپیش امام وشهداءنخواهد بود.

هربرت شیلردرباره نظامهای سیاسی حاکم درغرب گفته است:اقلیتی کوچک،ضررهارا به اکثریت بزرگ تحمیل می کنند.

بایدتوجه داشت درهیچ یک ازبه اصطلاح دموکراسی های موجودنظام سلطه مردم تبلیغ وتشویق به حضور حداکثری شرکت درانتخابات مختلف نمی گردند،بلکه تلاش هریک ازاحزاب موجودجهت شرکت بیشترافراد هم حزبی خوددرانتخابات جهت قبضه قدرت ازرقیب می باشدحتی باتقلب درآرای مردم .

درحالیکه درجمهوری اسلامی حکومت براساس دین ومشارکت سیاسی مردم درچارچوب دستورات دینی تعریف شده وهمین امرباعث شده است تاحکومت زمینهء مناسب رابرای بهره مندی حداکثری ازدیدگاه های جامعه رافراهم آورد.به عبارت دیگر،درنظام مردم سالاری دینی آرای سیاسی مردم دراصلی ترین جایگاه های تصمیم گیری تاثیری حقیقی داردو از همین رومی توان انتخابات راشاخصه برجسته مردم سالاری دینی دانست که بامصلحت سنجی محدودنمی شود.

حضرت امام دراین رابطه فرموده اند:

من امیدوارم که مردم هرچه بیشترشرکت بکننددر انتخابات این وظیفه ایست الهی،وظیفه ایست ملی،وظیفه ایست انسانی وظیفه ایست که ماباید عمل بهش بکنیم همه مان بایددرانتخابات شرکت بکنیم.

واما مجلس فردایی که برای دهه عدالت وپیشرفت کشورنیازداریم:

بگفته آیت آ.. خامنه ای رهبر معظم انقلاب:

مجلس شورای اسلامی فردا، اگرچهارخصلت داشته باشد درجایگاه حقیقی خودقرارخواهدداشت. این چهارخصلت عبارت ازاحساس مسئولیت،استقلال،شجاعت،ومردانگی وبه کارگرفتن فکروعلم وتخصص.

آنچه مردم ازمجالس فردا ونماینده گانشان توقع دارند این است که درآن مکان مقدس نماینده گانی باشند مطیع ولایت فقیه،درخط امام ورهبری،حساس درمصرف بیت المال مسلمین، پرکار،کم توقع ازهرنظر،وقت گذاری در امورقانون گذاری،کمی غیبت وسفرخارجی رفتن،حساسیت داشتن به صداقت کانونهای ثروت وقدرت داخلی وخارجی،کمک کاردولت های وقت با تصویب قوانین درست ومورد نیاز کشورباشند،تصویب قوانینی که کاربرد عمومی داشته باشددرجهت ایجادعدالت وپیشرفت کشور ، حساسیت نسبت به ابراز دوستی دشمنان انقلاب اسلامی یعنی نظام سلطه جهانی وسازمان های به اصطلاح بین المللی ایجاد شده توسط آنها، دوستی با دوستداران نظام اسلامی یعنی مستضعفان جهان که چشم امیدشان به موفقیت جمهوری اسلامی ایران دوخته شده است،حمایت وحساسیت نسبت به مسائل فلسطین وحزب آ..، داشتن تعهدوتخصص واشتغال در کمیسیونهایی تخصصی خود،شناسائی خلاءهای قانونی وتصویب قانون های خوب ولازم برای آنها،دروهله اول داشتن دیدگاه ملی،محلی،جهان اسلامی وسپس مقابله با نظام سلطه،قانون گذاری به تبعیت ازسیاست های کلی نظام که به تصویب رهبری رسیده،برنامه پنجم،وسندچشم تانداز، داشتن حجت عقلی وشرعی برای مصوباتی که به آنها رای موافق یامخالف می دهند،حفظ وایجادوحدت بین مردم،خودودولت،مبارزه باصاحبان وحامیان زر،زور،تزویر،حاضربودن دربین مردم، وآنچه که خیر وصلاح کشور ومردم درآن است.

              درپایان باتوجه به اینکه رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت آیت آ..خامنه ای دهه چهام انقلاب رادهه عدالت وپیشرفت نام نهاده اند. بایدملتی که این همه بنیانگذار جمهوری اسلامی ورهبری انقلاب ازآنها تعریف حتی مردم ایران اسلامی رابرترازمردم دوران رسول آ..و امام علی(ع)دانسته اندبادقت وتحقیق بهنگام رای دادن ودرنظرداشتن این مسئله که باید حجت شرعی وعقلی داشت وسپس به کاندید موردنظررای دادوتبلیغ کرد تامجلس فردا مجلس درخورشان ومنزلت نظام جمهوری اسلامی ومردم ایران اسلامی تشکیل گردد.وحافظ خون شهدا وارزشهای بوجودآمده حاصل ازخون شهداورهبری داهیانه امام خمینی وآیت آ..خامنه ای راپاسدار باشند. وگرنه خودکرده راتدبیرنیست؟!                                                     

حسن انصاری کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

 

https://esfahan.koolebar.ir/node/57

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
کپچا
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید. CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.